Globala målen

En bön för varje mål

Förtröstan

1 INGEN FATTIGDOM: Vi vänder oss till dig, du som är de fattigas vän och försvarare. Vi ber att ingen skall behöva klara sig på mindre än 1,25 dollar om dagen. Styrk vår vilja att vidta de åtgärder som behövs för att fattigdomen skall upphöra. Förmå världens ledare att fatta de beslut som krävs för att alla människor skall ges rätten att leva sitt liv under värdiga former. Lovad vare du som kan fylla oss med din ande så att vi kan frambära ett glädjebud till de fattiga, din är makten, din är äran! (Luk 4:18)

2 INGEN HUNGER: Vi vänder oss till dig, du som mättade de fem tusen med hjälp av fem bröd och två fiskar. Vi ber, ge alla människor tillgång till näringsrik mat. Gör oss villiga att utplåna hungern. Förmå världens ledare att effektivisera handeln så att inget område riskerar att bli utan livsmedel. Hjälp oss att samarbeta, så att alla livsmedelsproducenter får tillgång till den kunskap som behövs för att kunna utvinna näringsrik mat från den jord som du har gett oss. Vi ber om ett hållbart jordbruk, fiske och boskapsskötsel, visa oss hur vi bäst kan förvalta haven och jordbruksmarkerna. Lovad vare du som blev ett brutet bröd för världen, din är makten, din är äran! (Matt 15:17-21)

3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE: Vi vänder oss till dig, du som är barmhärtighetens och medlidandets Gud. Vi ber, kom med hälsa där sjukdom råder. Hjälp oss att minska spädbarns- och mödradödligheten. Hjälp forskarna att utrota tropiska och vattenburna sjukdomar. Hjälp dem att utrota aids, tuberkulos och malaria. Förmå världens ledare att ge alla människor möjlighet till en grundläggande hälsovård och visa oss hur man bäst kan förebygga och behandla drogmissbruk. Lovad vare du som helar de sjuka och tröstar de sörjande, din är makten, din är äran!

4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA: Vi vänder oss till dig, du som blev människa, ett barn som fick undervisning av de lärde i templet. Vi ber, låt alla få lära sig att läsa och räkna. Förmå världens ledare att ge alla barn och ungdomar en avgiftsfri skola. Vi ber att alla skolbarn, världen över, skall få lära sig hur vi tillsammans kan nå en mer hållbar och fredligare framtid. Förändra de attityder som gör att utsatta grupper förvägras en utbildning. Vi ber om ett ökat antal stipendier så att allt fler, över hela vår jord, får möjlighet att läsa på högskolenivå. Lovad vare du som är all vishets och kunskaps källa, din är makten, din är äran! (Luk 2:46)

5 JÄMSTÄLLDHET: Vi vänder oss till dig, du som skapat alla människor till din avbild. Vi ber, ge kvinnor möjlighet att delta i alla typer av beslut och på alla tänkbara nivåer. Ge alla kvinnor och män möjlighet att bruka de gåvor och talanger som du har gett dem. Kom med befrielse till de kvinnor som lever under våld och förtryck och vars sexualitet exploateras. Förmå världens ledare att sätta stopp för könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Lovad vare du som ser till de föraktade och förtryckta, din är makten, din är äran!

6 RENT VATTEN OCH SANITET: Vi vänder oss till dig, du som på korset ropade ”jag törstar”. Vi ber, ge alla människor och djur tillgång till rent vatten. Förmå världens ledare att återställa de vattenrelaterade ekosystemen och hjälp oss att bygga de avloppssystem och reningsverk som behövs. Beskydda alla sjöar, floder och grundvattensreservoarer så att vi, över hela vår jord, kan vattna våra åkrar, släcka vår törst, tvätta våra kroppar och ta hand om våra djur. Lovad vare du som är livets källa, din är makten, din är äran! (Ps 22:16, Joh 19:28)

7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA: Vi vänder oss till dig, du som sa ”ljus, bli till”. Vi ber, inspirera världens forskare att hitta effektiva energisystem och gör oss villiga att investera i hållbara energilösningar. Gör oss villiga, var och en, att minska vår klimatpåverkan. Men se också till alla dem som lever i fattigdom eftersom de saknar tillgång till värme och el. De som tvingas använda farliga och tidskrävande energilösningar. Hjälp oss att samarbeta, att hjälpa varandra att hitta de lösningar och levnadssätt som bäst främjar en hållbar utveckling. Lovad vare du som håller alla stjärnor i dina händer och låter solen gå upp varje morgon, din är makten, din är äran! (1 Mos 1:3)

8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT: Vi vänder oss till dig, du som sa ”kom till mig alla ni som är tyngda av bördor”. Vi ber, ge alla människor möjlighet till goda arbetsförhållanden. Befria alla dem som sitter fast i slaveri och tvångsarbete. Se till alla dem som saknar ett arbete. Kalla människor till att starta företag i de områden där arbetslösheten är stor. Visa oss hur vi skall agera för att få ekonomisk tillväxt och samtidigt minska vår klimatpåverkan. Och om det inte är möjligt, visa oss en annan väg och gör oss villiga att gå den. Lovad vare du, snickarens son, Jesus från Nasaret, din är makten, din är äran! (Matt 11:28)

9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR: Vi vänder oss till dig, du som vill och kan inspirera oss till goda och rättfärdiga idéer. Vi ber, förmå världens ledare att investera i forskning som främjar en hållbar utveckling. Vi ber om miljövänliga och hållbara lösningar för industri och infrastruktur. Gör oss villiga att satsa på det som främjar rättvisa och säkerhet. Välsigna de småskaliga företagen, i alla delar av världen. Lovad vare du som gjort oss delaktiga i ditt skapelseverk, din är makten, din är äran!

10 MINSKAD OJÄMLIKHET: Vi vänder oss till dig, du som känner våra hjärtan och vår ovilja att dela med oss av vår välfärd. Se till dem som tvingats lämna sina hemländer eftersom det saknats möjlighet att försörja sig. Förmå världens ledare att driva och genomföra en ansvarsfull migrationspolitik. Gör oss villiga att verka för en global välfärd, en värld där alla får möjlighet till försörjning och trygghet. Visa oss hur det kan bli möjligt. Lovad vare du som avstod från allt och antog en tjänares gestalt, din är makten, din är äran! (Fil 2:7)

11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN: Vi vänder oss till dig, du som i ditt ord beskriver det kommande himmelriket som en stad, det nya Jerusalem. I väntan på att detta hopp skall infrias ber vi, hjälp oss att bygga miljövänliga och rättvisa städer. Gör oss villiga att anta den utmaning som den växande urbaniseringen innebär. Gör oss innovativa i arbetet med att bygga bra bostäder och en säker och rättvis infrastruktur. Se till de samhällen som återkommande drabbas av naturkatastrofer, led dem som arbetar för att minska deras utsatthet. Lovad vare du som valt att bo mitt ibland oss, din är makten, din är äran! (Upp 21:2ff.)

12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION: Vi vänder oss till dig, du som i ditt ord frågar oss: ”Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, er lön på sådant som inte mättar?” Vi ber, gör oss villiga att lägga våra resurser på sådant som främjar en hållbar utveckling. Gör oss till goda förvaltare av jordens resurser och hjälp oss att minska vårt skadliga avfall. Förmå världens ledare att ta ansvar och vara föredömen i ett hållbart sätt att leva. Omvänd oss från ett ohållbart sätt att konsumera. Lovad vare du som kan ge våra oroliga hjärtan frid, din är makten, din är äran! ( Jes 55:2, Fil 4:6-7)

13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN: Vi vänder oss till dig, du som gav Noa regnbågen som ett tecken på ditt löfte om att jorden aldrig mer skulle översvämmas. Vi ber, se till de områden som drabbats hårt av de pågående klimatförändringarna. De som förlorat både hem och försörjning. Hjälp oss att bygga samhällen som klarar av de nya förutsättningarna. Ge världens ledare modet att vidta de åtgärder som behövs för att minska vår gemensamma klimatpåverkan. Hjälp oss att ta ansvar, inte bara för vårt eget land, utan för hela vår jord. Lovad vare du som förmår omfamna hela världen i din kupade hand, din är makten, din är äran! (1 Mos 9:12-17)

14 HAV OCH MARINA RESURSER: Vi vänder oss till dig, du som sa till Petrus ”kasta ut näten på högra sidan om båten, så får ni fisk”. Vi ber, hjälp oss att förvalta havens resurser enligt din vilja. Visa forskarna hur havens ekosystem fungerar och hjälp oss att bevara dessa ekosystem. Gör oss villiga, både som konsumenter och producenter, att skapa en hållbar fiskeindustri. Hjälp oss att komma överens, länder emellan, om hur de gemensamma haven skall nyttjas och hur de skall hållas rena. Lovad vare du som ensam känner havens djup, din är makten, din är äran! ( Joh 21:5, Job 38:16ff.)

15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD: Vi vänder oss till dig, du som efter att ha skapat allt betraktade det som mycket gott. Vi ber, hjälp oss att bevara den biologiska mångfalden. Hjälp oss att komma överens om hur vi bäst kan bevara våra ekosystem och förhindra ökenspridningen. Förmå oss att bruka skogen på ett hållbart sätt och gör oss villiga att återplantera det vi har förbrukat. Visa oss hur vi kan rena våra sjöar och bevara våra våtmarker. Hjälp oss att sätta stopp för handeln av hotade djur och växter. Lovad vare du som låter fåglarna bygga bo under dina altaren, din är makten, din är äran! (1 Mos 1:31, Ps 84:4)

16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN: Vi vänder oss till dig, du som vill samla oss under dina beskyddande vingar. Vi ber, gör oss villiga att arbeta för fred. Hjälp oss att bygga fredliga och inkluderande samhällen. Förmå världens ledare att sätta stopp för korruption, maktmissbruk, människohandel och tortyr. Omvänd ledarna för den organiserade brottsligheten. Sätt stopp för upprustning och vapenhandel. Och visa hur vi som kyrkor kan verka för en ökad fred mellan människor från olika grupper. Lovad vare du som skänker oss den fred som vi inte själva kan skapa, din är makten, din är äran! (Luk 13:34)

17 GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP: Vi tackar dig för de löften som världens ledare har gett varandra. Att avskaffa den extrema fattigdomen. Att minska ojämlikheter och orättvisor. Att lösa klimatkrisen. Att arbeta för en hållbar fred. Och att göra det innan 2030. Hjälp oss att uppnå alla de sjutton målen som dessa löften innebär. Du som är enhetens Gud, samla oss kring det som är gott och rättfärdigt. Gör oss uthålliga i arbetet för en rättvis och hållbar utveckling. Välsigna de fortsatta förhandlingarna. Gör världens ledare villiga att handla enligt din vilja. Lovad vare du som hör oss när vi ber och som håller vad du lovar, din är makten, din är äran!

 

Vill du läsa mer om FN:s globala mål, se här: https://www.globalamalen.se/